Υπηρεσίες

24ωρη Πεχαμετρία - Εμπέδηση


Η φορητή πολυκαναλική 24ωρη πεχαμετρία-εμπέδηση είναι πλέον η εξέταση εκλογής για τη μελέτη της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμικής νόσου.

Με τη χρήση της μεθόδου αυτής κατέστη δυνατή η μελέτη της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης με πολλές παραμέτρους: αριθμός και διάρκεια επεισοδίων, οξύτητα επεισοδίων (όξινα-ασθενώς όξινα-μη όξινα), ύψος παλινδρόμησης, φύση παλινδρομούντος περιεχομένου (αέρας, υγρό, μεικτό), θέση παλινδρόμησης (όρθια ή ύπτια) καθώς και ποσοστό συσχέτισης των συμπτωμάτων του ασθενούς με επεισόδια παλινδρόμησης.

Αυτό οδήγησε και στη δημιουργία νέων διαγνωστικών κατηγοριών, όπως «υπερευαίσθητος στο οξύ οισοφάγος», «λειτουργικός καύσος», «ασθενώς όξινη παλινδρόμηση», «μη όξινη παλινδρόμηση», όπου μπορούν ενδεχομένως να ταξινομηθούν ασθενείς με άτυπα συμπτώματα ή μη ανταπόκριση σε θεραπεία καταστολής του οξέος. Μια άλλη κατηγορία ασθενών που επωφελούνται από την εξέταση αυτή είναι αυτοί που επιθυμούν να υποβληθούν σε αντιπαλινδρομική επέμβαση, καθότι βοηθάει στην αναγνώριση ασθενών που μπορούν ή όχι να ωφεληθούν χειρουργικά.

Η διαδικασία της εξέτασης είναι απλή. Τοποθετείται διαρρινικά ένας καθετήρας με αισθητήρες οξύτητας (pH) και εμπέδησης. Ο καθετήρας συνδέεται με έναν φορητό καταγραφέα και ο ασθενής μπορεί να αποχωρήσει. Ζητείται από τον ασθενή να ακολουθήσει τον συνήθη τρόπο ζωής του και να καταγράφει σε ημερολόγιο τις συνήθειες του και τυχόν συμπτωματολογία που θα εκδηλώσει κατά τη διάρκεια της καταγραφής. Εν συνεχεία, ο καθετήρας αφαιρείται εύκολα μετά από 24 ώρες και η εξέταση αναλύεται με ειδικό software.